Oznamy

Oznam Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

Vážení  vlastníci  súkromných  lesov  a pasienkov,

       dňa  31.  januára 2020  so  začiatkom  o  11,55 hod.  sa v  Bratislave na  Námestí  Ľudovíta  Štúra  / pred  Ministerstvom  životného  prostredia / uskutoční  verejné zhromaždenie

„Za  dôstojné  životné  a  pracovné  podmienky  ľudí  žijúcich  na  vidieku  a  pracujúcich na  pôde - v  slovenských  lesoch“,

ktoré zvoláva

ÚNIA  regionálnych  združení  vlastníkov neštátnych  lesov  Slovenska - predstavitelia  drobných lesomajiteľov a AFuS  -  Asociácia  furmanov  Slovenska, organizácia  združujúca   furmanov  na  Slovensku,  kľúčových  partnerov  lesomajiteľov  pri  prírode  blízkom  hospodárení  v lesoch,  ktoré  tak verejnosť  v súčasnosti  požaduje.

Bratislavské  regionálne  združenie  vlastníkov  neštátnych  lesov  a pasienkov ako člen ÚNIE a zástupca 23 združených pozemkových  spoločenstiev  a urbárov týmto pozýva – vyzýva - žiada všetkých,  ostatné  pozemkové  spoločenstvá  a  urbáre,  ktoré  nie  ste  členmi  nášho  združenia.

Príďte prosím svojou účasťou podporiť oprávnené požiadavky na spravodlivé prerozdelenie zdrojov určených na ochranu prírody! Dotýka sa to  všetkých nás - drobných vlastníkov pôdy!

Uvedomme si, že Únia združuje stovky pozemkových spoločenstiev a urbárov po celom Slovensku.                                                                                                                                    

Uvedomme si, že Únia pri každom rokovaní s  vládou i ostatnými kompetentnými orgánmi, predkladá právom nastolované požiadavky za každého vlastníka pôdy – lesa i pasienku pôdy bez rozdielu či ste členom Únie, alebo nie ste členom, či ste vlastníkom niekoľkých hektárov alebo ste drobným podielovým vlastníkom.

Na zhromaždenie prídu zástupcovia vlastníkov pôdy - lesov, pasienkov z celého  Slovenska od Gemera, Šariša, Spiša, Popradu, Liptova, Martina, Oravy, Kysúc, Žiliny, Trenčína i my - od Bratislavy.                  

Nedajme sa zahanbiť, príďme z každého spoločenstva – urbáru, bez ohľadu či  ste členom Bratislavského regionálneho združenia alebo nie.

Iba spoločným úsilím, preukázaním jednoty, dosiahneme pre nás vlastníkov pôdy lesa pasienkov to čo nám patrí za to čo naše lesy produkujú pre všetkých obyvateľov Slovenska.

Veríme, že sa v piatok 31.01.2020  v  čase 11,55 /„O 5 minút 12“/ spolu stretneme

S pozdravom                                                                                                                                               

  Výbor Bratislavského regionálneho združenia vlastníkov neštátnych lesov a pasienkov

___________________________________________________________________________________________

PREDAJ  PALIVOVÉHO  DREVA   V  R.  2020

Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva (skrátene PPS) oznamuje členom PPS a obyvateľom Perneka, že náš obchodný partner - spoločnosť DREVIA s. r. o. - ponúka podielnikom PPS a obyvateľom Perneka na predaj palivové drevo z tohtoročnej ťažby v lokalite Heštún.

Ceny bukového palivového dreva od spoločnosti DREVIA s. r. o. sú nasledovné:

a) pre členov PPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 50,40  €/m3 vrátane DPH;

b) pre obyvateľov Perneka, ktorí nie sú členmi PPS . . . .54,-  €/m3 vrátane DPH.

Uvedené ceny sa vzťahujú na predaj dreva na odvoznom mieste v celých dĺžkach kmeňov (max. 12 m).

Počet záujemcov, ani množstvo kupovaného palivového dreva nie sú predbežne obmedzené. S prihlasovaním záujemcov možno začať okamžite.

Záujemcovia dostanú bližšie informácie od povereného pracovníka spoločnosti DREVIA s. r. o. pána Peniaška na tel. č. 0903 914 009 alebo mail. adrese peniasko@drevia.sk.

Prihlasovať k odberu sa dá aj u predsedu PPS Ing. Vladislava Chaloupku na tel. č. 0915 248 022 alebo mail. adrese predseda@pernecke-ps.sk.

 

Ing. Vladislav Chaloupka, predseda, dňa 20.1.2020

 

 

____________________________________________________________________________________

 

ÚHRADA  DANE  ZO  SPOLOČNEJ  NEHNUTEĽNOSTI   V  R.  2020

Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva (skrátene PPS) oznamuje členom PPS, že podľa uznesenia č. 2.h) prijatého na zasadnutí zhromaždenia PPS dňa 5.3.2017, podá aj v r. 2020 daňové priznanie a uhradí daň z nehnuteľností za pozemky, z ktorých pozostáva spoločná nehnuteľnosť v katastrálnom území Pernek, spoločne za všetkých podielnikov.

Vyššie uvedené sa týka aktuálneho daňového priznania, ktoré je potrebné podať do 31.1.2020.

Ing. Vladislav Chaloupka, predseda


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


/userfiles/admin/files/Zmluva_PPS_new_v2.doc

Nie je zverejnený žiadny oznam.