Kúpne zmluvy

 KÚPNE ZMLUVY NA PREDAJ DREVA

Členovia Perneckého pozemkového spoločenstva majú právo nahliadať do originálov kúpnych zmlúv, vystavených faktúr a potvrdení o úhradách a vyžiadať si ich kópie, a to na tel. č. 0915 248 022 alebo e-mailovej adr.: vybor@pernecke-ps.sk.