• Komerčný oznam

    Tu môže byť reklama/upútavka Vášho produktu, spoločnosti, SZČO alebo združenia. Informácie viď. KONTAKTY. Využite možnosť propagácie v Perneku, na Záhorí a v širokom okolí …

  • Ďakovný list

    Dobrovoľný hasičský zbor Pernek udelil Perneckému pozemkovému spoločenstvu ďakovný list. Výboru Perneckého pozemkového spoločenstva bolo cťou podporiť výstavbu Hasičskej zbrojnice v Perneku darovaním smrekovej guľatiny na stavbu krovu …

  • Plaketa SLsK

    Slovenská lesnícka komora pri príležitosti 30. výročia svojho vzniku vyslovila Perneckému pozemkovému spoločenstvu poďakovanie za úspešnú spoluprácu pri presadzovaní záujmov lesníctva na Slovensku a aktívne členstvo. …

Novinky

Pernecké pozemkové spoločenstvo

pic_5

Pernecké pozemkové spoločenstvo (skrátene PPS) je spoločenstvom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnom území Pernek. PPS bolo založené v roku 2016 podľa zákona č. 97/2013 Z. z. Členmi PPS, takzvanými podielnikmi, sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. PPS je podnikateľským subjektom podľa § 2 ods. (2) písm. c) Obchodného zákonníka. PPS je právnickou osobou, ktorá sa okrem všeobecne záväzných právnych predpisov riadi Zmluvou o pozemkovom spoločenstve vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnom území Pernek a Stanovami Perneckého pozemkového spoločenstva. PPS je zapísané v registri pozemkových spoločenstiev Okresného úradu Malacky vo vložke č. R-0026/MA. PPS je od roku 2019 členom Slovenskej lesníckej komory - Oblastná lesnícka komora Bratislava.