Sídlo spoločenstva

Sídlom Perneckého pozemkového spoločenstva (skrátene PPS) je na základe Zmluvy o zriadení sídla medzi Obcou Pernek a PPS zo dňa 13.10.2016 budova Obecného úradu v Perneku č. 48.
Podľa uvedenej zmluvy PPS môže vo svojom sídle prijímať zásielky adresované PPS a konať rokovania orgánov PPS, napríklad schôdze výboru PPS. Výbor PPS hodlá v priebehu roku 2017 umiestniť v sídle PPS nielen administratívne dokumenty a korešpondenciu PPS, ale aj archív dokumentov predošlých pozemkových spoločenstiev v Perneku.
Nakoľko výbor a dozorná rada nemajú stanovené úradné hodiny pre styk s podielnikmi, je potrebné si akékoľvek osobné stretnutie v sídle PPS vopred dohodnúť prostredníctvom kontaktných údajov.
Zasadnutia zhromaždení PPS sa konajú na základe tej istej Zmluvy v Kultúrnom dome v Perneku.