Orgány spoločenstva

Orgánmi Perneckého pozemkového spoločenstva (skrátene PPS) sú:

  1. zhromaždenie,
  2. výbor,
  3. dozorná rada.
Zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia sa zvoláva najmenej raz za rok.
Na ustanovujúcom zasadnutí zhromaždenia, ktoré zasadalo formou dvoch čiastkových schôdzí v dňoch 16.12.2015 a 31.1.2016, boli zákonom stanovenou nadpolovičnou väčšinou hlasov zvolení členovia výboru a dozornej rady spoločenstva.

Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Výbor PPS je päťčlenný a jeho členovia sú zvolení na 4 roky. Všetci členovia výboru PPS, zvolení na ustanovujúcom zasadnutí zhromaždenia, sú zástupcami právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva:

Ing. Ladislav Rehák zastupuje vo výbore URBICOM, a. s.,
Ing. Peter Struhár zastupuje vo výbore URBICOM, a. s.,
Mgr. Mária Olšovská Dulanská zastupuje vo výbore AGROPARTNER, spol. s r. o.,
Ing. Martin Ledník zastupuje vo výbore Obec Pernek,
Ing. Vladislav Chaloupka zastupuje vo výbore Obec Pernek.
Poznámka č. 1: Od dňa 14.8.2020 je Ing. Vladislav Chaloupka drobným vlastníkom spoločnej nehnuteľnosti.
 

Výbor PPS následne zvolil zo svojich členov týchto funkcionárov spoločenstva:

Ing. Vladislava Chaloupku za predsedu PPS,
Ing. Ladislava Reháka za podpredsedu,
Ing. Martina Ledníka za člena výboru zodpovedného za finančné vzťahy PPS.
Poznámka č. 2: Ku dňu 30.6.2019 bola v dôsledku zrušenia pôvodných stanov PPS zrušená aj funkcia člena výboru zodpovedného za finančné vzťahy PPS.
 
Poznámka č. 3: V dôsledku doplňujúcich volieb do výboru PPS boli s účinnosťou od 15.6.2022 zmenení v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka členovia výboru PPS. Zoznam členov výboru bude zverejnený po zápise nových členov do registra pozemkových spoločenstiev Okresného úradu Malacky.
 
Aktuálnymi členmi výboru PPS zapísanými dňa 12.8.2022 do registra pozemkových spoločenstiev Okresného úradu Malacky sú:
 
URBICOM, a. s.,
AGROPARTNER, spol. s r. o.,
Obec Pernek,
MUDr. Jozef Lacka, PhD.,

Ing. Vladislav Chaloupka, predseda.

Za výbor koná navonok predseda spoločenstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru. Poznámka č. 4: Od schválenia novej zmluvy o PPS dňa 26.6.2019 platí v súlade s ustanovením §-u 16 ods. (4) zákona č. 97/2013 Z. z., že ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu.
 

Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada PPS je trojčlenná a jej členovia sú zvolení na 4 roky. Väčšina členov dozornej rady PPS, zvolených na ustanovujúcom zasadnutí zhromaždenia, je tvorená zástupcami právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva; zvyšný člen dozornej rady je fyzickou osobou, ktorá nie je členom spoločenstva:

Mgr. Ivana Štefanková zastupuje v dozornej rade URBICOM, a. s.,
Ing. Ladislav Dulanský zastupuje v dozornej rade AGROPARTNER, spol. s r. o.,
JUDr. Peter Fratrič je fyzickou osobou, ktorá nie je členom spoločenstva.

Dozorná rada následne zvolila zo svojich členov predsedu dozornej rady PPS Mgr. Ivanu Štefankovú.

Poznámka č. 5: V dôsledku doplňujúcich volieb do dozornej rady PPS boli s účinnosťou od 15.6.2022 zmenení v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka členovia dozornej rady PPS. Zoznam členov dozornej rady bude zverejnený po zápise nových členov do registra pozemkových spoločenstiev Okresného úradu Malacky.

Aktuálnymi členmi dozornej rady PPS zapísanými dňa 12.8.2022 do registra pozemkových spoločenstiev Okresného úradu Malacky sú:

Mgr. Ivana Štefanková, predsedníčka,
Mgr. Silvester Boškovič,
Slavomír Novota.