Stanovy Perneckého pozemkového spoločenstva do 30.6.2019

Stanovy Perneckého pozemkového spoločenstva, Pernek

Prvá časť

I. Základné ustanovenia

1. Pernecké pozemkové spoločenstvo ( ďalej len „spoločenstvo" ) je združenie vlastníkov lesa, pozemkov a iného majetku, ktoré majú povahu spoločnej nehnuteľnosti, tvorenej pozemkami zapísanými v čase schválenia týchto stanov na listoch vlastníctva č. 1420, 1731 a 1732, pre ka-tastrálne územie Pernek, vedených Okresným úradom Malacky, odborom katastrálnym. Spoločenstvo má právnu subjektivitu.

2. Členmi pozemkového spoločenstva sa môžu stať len osoby, ktoré sú vlastníkmi podielu k spoločnej nehnuteľnosti a svoj vlastnícky vzťah preukážu listom vlastníctva alebo právoplatným uznesením súdu o nadobudnutí vlastníctva podielu.

3. Spoločenstvo sa pri výkone svojej činnosti riadi zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi o pozemkových spoločenstvách, najmä zákonom č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon“), stanovami, zmluvou o pozemkovom spoločenstve, opatreniami a pokynmi orgánov ustanovených na dozor a kontrolu nad nimi.

II. Úlohy a ciele spoločenstva

1. Spoločenstvo vykonáva svoju činnosť v mieste svojho sídla, presadzuje a obhajuje oprávnené záujmy svojich členov a to najmä:

a) Zabezpečuje činnosť pri pestovaní, ochrane a zveľaďovaní lesných a poľnohospodárskych kultúr a ostatného majetku v súlade so schválenými hospodárskymi plánmi. Vykonáva činnosť na spoločnej nehnuteľnosti, ktorú tvoria pozemky zapísané v čase schválenia týchto stanov na listoch vlastníctva č. 1420, 1731 a 1732, pre katastrálne územie Pernek, alebo tieto dáva do prenájmu iným fyzickým alebo právnickým osobám.

b) Vykonáva ťažbu vo vyhradených porastoch v súlade s lesným hospodárskym plánom alebo toto právo postupuje nájomcovi, na základe rozhodnutia zhromaždenia rozhodujúcom o zásadných otázkach nakladania so spoločnou nehnuteľnosťou.

2. Spoločenstvo chráni záujmy a práva svojich členov vo všetkých otázkach súvisiacich s nakladaním a využívaním spoločného majetku.

III. Podielové spoluvlastníctvo

1. Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti je nedeliteľné a nemožno ho zrušiť a vyporiadať, okrem prípadov podľa bodu 2 tohto článku stanov.

2. Od pozemku alebo pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti možno na základe rozhodnutia zhromaždenia oddeliť novovytvorený pozemok (ďalej len „oddelená časť spoločnej nehnuteľnosti"), ak

a) ide o prevod vlastníckeho práva k pozemku zastavaného stavbou povolenou podľa osobitného predpisu, ak nejde o neoprávnenú stavbu,

b) sa mení účelové využitie spoločnej nehnuteľnosti alebo jej časti podľa osobitných predpisov,

c) ide o prechod vlastníckeho práva k pozemkom vyvlastnením alebo na účel, na ktorý možno pozemok vyvlastniť,

d) tak ustanovuje osobitný predpis alebo

e) ide o prevod vlastníckeho práva k pozemku v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme podľa osobitného predpisu.

3. Členstvo v spoločenstve vzniká alebo zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti. Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahujú všeobecné ustanovenia o predkupnom práve (§ 140 Občianskeho zákonníka). Ak ide o prevod podielov, ktoré spravuje Slovenský pozemkový fond a vlastníkom je štát, vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú predkupné právo. Ak člen ako vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže ho previesť do vlastníctva blízkej osoby v priamom rade, alebo obchodnej spoločnosti ktorej je vlastníkom resp. spoluvlastníkom alebo ponúknuť na predaj ostatným členom spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní členovia v stanovenej lehote, môže ho predať tretej osobe za rovnakých podmienok, za akých ponúkol svoj podiel na predaj ostatným členom prostredníctvom výboru. Členovia môžu uplatniť nárok na kúpu podielu v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia písomného oznámenia, na webovom sídle spoločenstva, a to v písomnej forme záväzným ponúknutím rovnakej alebo vyššej ceny za ponúkaný podiel. V prípade, ak si člen svoje právo uplatní, a to oznámením tejto skutočnosti výboru, je povinný uzatvoriť zmluvu o kúpe podielov, ku ktorým si právo uplatnil, do 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o uplatnení práva. Márnym uplynutím tejto lehoty zaniká právo člena na kúpu podielu. Členovia sú oprávnení nadobudnúť časť prevádzaných podielov v rozsahu ich podielu na hlasovacích právach. V prípade, ak niektorý člen nevyužije svoje právo, o jeho podiel sa zvyšujú podiely ostatných členov, pričom ponúkané podiely môže nadobudnúť aj len jeden člen. V prípade prevodu vlastníctva k podielu na tretiu osobu, ktorá nie je členom spoločenstva, je prevádzajúci vlastník podielu povinný zaviazať nadobúdateľa podielu k pristúpeniu k zmluve o spoločenstve.

4. Právnym úkonom prevodu alebo prechodu nemôžu vzniknúť spoluvlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti s výmerou menšou ako 2 000 m2 (§ 2, ods. 3 zákona).

5. Členstvo v spoločenstve prechádza v prípade smrti člena na dediča. Od dátumu zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti ma vlastník podielu právo voliť a nárok na vyplatenie výnosov z hospodárskej činnosti za kalendárny rok v ktorom bol vykonaný záznam do katastra nehnuteľnosti.

6. Spoločenstvo zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom.

IV. Práva a povinnosti členov

1. Každý člen spoločenstva má právo:

a) voliť a byť volený do orgánov spoločenstva, ak ku dňu konania volieb dovŕšil 18 rokov veku,

b) na informácie o hospodárení spoločenstva a nakladaní s jeho majetkom,

c) obracať sa na orgány spoločenstva s požiadavkami, pripomienkami, návrhmi a sťažnosťami,

d) zúčastniť sa rokovania orgánov spoločenstva,

e) na podiel na zisku podľa veľkosti podielu spoločnej nehnuteľnosti,

f) na naturálne plnenie vo forme predaja palivového dreva za zvýhodnenú cenu vo veľkosti určenej veľkosťou vlastnených podielov spoločnej nehnuteľnosti. Cenu a množstvo zľavneného palivového dreva navrhuje a schvaľuje pre každý kalendárny rok výbor.

g) obracať sa s požiadavkami na orgány spoločenstva vo veci spoločenstva. Výbor spoločenstva a podľa povahy požiadavky dozorná rada dopyt prerokuje na svojom najbližšom zasadaní. O jeho vybavení, resp. o prijatých opatreniach oboznámi člena spoločenstva písomne do 30 dní. V prípade prijatia opatrení ho bude o ich plnení informovať v termínoch, ktoré budú určené po vzájomnej dohode s členom.

2. Každý člen spoločenstva je povinný:

a) rešpektovať a plniť rozhodnutia orgánov spoločenstva,

b) chrániť majetok spoločenstva,

c) vykonávať činnosť na dosiahnutie úloh a cieľov spoločenstva a zdržať sa takého konania, ktoré by tomuto odporovalo,

d) nahradiť spoločenstvu škodu, ktorú mu spôsobil svojim konaním z nedbanlivosti alebo úmyselným konaním.

3. Člen spoločenstva vykonáva svoje práva a povinnosti osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca, ktorému udelí plnomocenstvo. Podpis člena spoločenstva na udelenom plnomocenstve musí byť úradne osvedčený.

V. Hospodárenie spoločenstva

1. Spoločenstvo je samostatná hospodárska jednotka s vlastnou účtovnou evidenciou a bežným účtom založeným v peňažnom ústave. O použití a rozdelení zisku rozhoduje zhromaždenie, so zreteľom na dostatočné tvorenie rezerv s ohľadom na plánovaný rozvoj spoločenstva.

2. Zdrojom finančných prostriedkov spoločenstva sú príjmy z ťažby a predaja drevnej hmoty, z prenájmu a iných príjmov dosiahnutých v súlade s právnymi predpismi a stanovami. Spoločenstvo hospodári na základe schváleného rozpočtu, ktorý na príslušný kalendárny rok schvaľuje zhromaždenie.

3. Výbor spoločenstva vypracuje každoročne účtovnú závierku, ktorá obsahuje návrh na rozdelenie zisku, prípadne spôsob úhrady straty, ktorú predloží na výročné zasadnutie zhromaždenia. Ročná účtovná závierka musí byť vyhotovená v termíne podľa príslušných právnych predpisov. Ročnú účtovnú závierku, spolu s návrhom na rozdelenie zisku alebo krytie strát spoločenstva predloží výbor na preskúmanie dozornej rade a so stanoviskom dozornej rady k návrhu ročnej účtovnej závierky oboznamuje zhromaždenie. 

4. Do ročnej účtovnej závierky má právo nahliadnuť a oboznámiť sa s ňou každý člen spoločenstva.

5. Medzi členov môže byť rozdelený vždy len čistý zisk znížený o prídely do fondov, ktoré spoločenstvo vytvára a o neuhradenú stratu z minulých období a zvýšený o prípadný nerozdelený zisk z minulých období.

6. Podiely zo zisku, ktoré neboli prevzaté známymi členmi spoločenstva, musia byť uložené na depozitnom účte na náklady takýchto členov. Právo na vyplatenie prechádza na právneho nástupcu člena. Spoločenstvo uhrádza členom ich podiely zo zisku nasledovnými spôsobmi: bezhotovostným prevodom na účet v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou. Na vyplatenie bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou je potrebná predchádzajúca písomná žiadosť člena. Úhrady budú realizované na náklady členov, ktorých sa výplata týka.

7. Odmeňovanie členov výboru a dozornej rady:

a) Členom výboru a dozornej rady prináleží odmena za vykonanú prácu vo výške určenej zhromaždením, vrátane náhrady preukázane vynaložených výdavkov (cestovné náklady budú uhradené v zmysle príslušných právnych predpisov).

b) Osoby vykonávajúce pracovnú a obchodnú činnosť v prospech spoločenstva budú mať uzatvorené príslušné zmluvné vzťahy, v súlade s platnými právnymi predpismi a s výškou odmeny/odplaty schválenej výborom.

Druhá časť

I. Orgány spoločenstva

Orgánmi spoločenstva sú:

1. zhromaždenie

2. výbor

3. dozorná rada

1. Zhromaždenie

1.1. Zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva, ktoré sa skladá zo všetkých členov uvedených v zozname vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti.

1.2. Do pôsobnosti zhromaždenia patrí:

a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny,

b) schvaľovať stanovy spoločenstva a ich zmeny,

c) voliť a odvolávať členov orgánov spoločenstva,

d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 zákona,

e) schvaľovať ročnú účtovnú závierku,

f) rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty,

g) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,

h) rozhodovať o zrušení spoločenstva,

i) rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.

1.3. Zhromaždenie zvoláva výbor nasledovne:

a) Riadne zhromaždenie najneskôr do 30. 6. nasledujúceho roka, najmä za účelom schválenia výsledkov hospodárenia z predchádzajúceho roka a schválenia úloh na daný rok, vrátane schválenia účtovnej závierky.

b) Mimoriadne zhromaždenie, ak o to písomne požiadajú členovia, ktorých súčet hlasov predstavuje najmenej jednu tretinu hlasov spoločenstva alebo ak o to požiada dozorná rada a existuje podozrenie, že došlo k porušeniu zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov zo strany výboru, alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov. Výbor zvolá mimoriadne zhromaždenie v termíne navrhnutom členmi spoločenstva alebo v termíne dohodnutom medzi výborom a členmi spoločenstva, ktorí požadujú zvolanie mimoriadneho zhromaždenia.

c) Mimoriadne zhromaždenie na základe rozhodnutia výboru, v prípade potreby riešenia dôležitých skutočností.

1.4. Zhromaždenie sa zvoláva písomnou pozvánkou, ktorej znenie so všetkými náležitosťami bude zverejnené najneskôr 30 dní pred termínom konania zhromaždenia na webovom sídle spoločenstva, na verejne prístupných oznamovacích tabuliach v obci Pernek alebo bude zverejnené inou miestne obvyklou formou zverejnenia v obci Pernek (napr. miestny rozhlas) a v inzercii aspoň jedného printového média s celoštátnou pôsobnosťou (napr. denník Pravda, SME, alebo Hospodárske noviny). Vznik webového sídla je povinný výbor zabezpečiť z finančných prostriedkov spoločenstva najneskôr do 6 mesiacov od vzniku pozemkového spoločenstva. Rozšírenie týchto obvyklých miest uverejňovania uvedených v stanovách môže výbor aj bez odsúhlasenia zhromaždenia zmeniť. O tomto rozšírení musí dostatočne a včas upovedomiť všetkých členov pozemkového spoločenstva. V prípade, ak predmetom rozhodovania zhromaždenia je aj schválenie návrhu účtovnej závierky, zmeny stanov, zmeny zmluvy o spoločenstve, musí pozvánka obsahovať aj informáciu kde je možné do týchto návrhov nahliadnuť, pokiaľ návrhy nebudú zverejnené na webovom sídle spoločenstva.

1.5. Členovia prítomní na zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných. Zápis do listiny prítomných (ďa­lej len "prezenciu") zabezpečuje výbor.

1.6. Osoba, ktorá vedie zhromaždenie, a ktorou je v prípade zvolania zhromaždenia výborom predseda výboru, zvolania zhromaždenia dozornou radou predseda dozornej rady a zvolania zhromaždenia členmi spoločenstva nimi poverený člen, prednesie návrh orgánu spoločenstva, jeho člena alebo iných osôb, ktoré zhromaždenie zvolali, na voľbu predsedu zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a potrebný počet osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Pri ich voľbe sa hlasuje vcelku (en bloc) o všetkých takto navrhnutých kandidátoch. V prípade potreby môže oso­ba, ktorá vedie zhromaždenie, dať o niektorých kandidátoch hlasovať osobitne. Ak nebudú títo kan­didáti takto zvolení, alebo ak nebude vyššie uvedený návrh na ich voľbu predložený, dá osoba, ktorá vedie zhromaždenie hlasovať o nových návrhoch podľa poradia, ktoré určí.

1.7. Zhromaždenie rozhoduje hlasovaním. Hlasuje sa na výzvu predsedu zhromaždenia, do jeho zvolenia na výzvu osoby, ktorá vedie zhromaždenie. Ak je podaných viac návrhov, rozhodne osoba, ktorá vedie zhromaždenie, o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať. Hlasuje sa zdvihnutím hlasovacieho lístku alebo iným vhodným spôsobom (napr. za pomoci prostriedkov výpočtovej techniky). Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori predsedovi zhromaždenia a zapisovateľovi.

1.8. Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti. Podiel člena spoločenstva na spoločnej nehnuteľnosti, a zároveň stanovenie hodnoty jemu pripadajúceho hlasu, sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:

1.9. Pomer vypočítaný podľa vzorca uvedeného v bode 1.8 je vyjadrený v percentách a pre účely evidencie v zozname členov spoločenstva sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta (tisícinu percenta). 

1.10. Zhromaždenie rozhoduje podľa § 14 ods. 4 písm. a), b) d), h) a i) zákona nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva. V ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.

1.11. Vznik nových orgánov a voľby členov orgánov, je výbor povinný oznámiť najneskôr do 30 dní od konania zhromaždenia príslušnému okresnému úradu.

1.12. Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach.

2. Výbor

2.1 Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom pozemkového spoločenstva. Výbor je oprávnený konať v mene spoločenstva vo všetkých veciach týkajúcich sa spoločnej nehnuteľnosti a zastupuje členov spoločenstva vo veciach týkajúcich sa vlastníctva ich podielov na spoločnej nehnuteľnosti, vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z ich vlastníctva, alebo ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti a to v konaniach pred súdmi a ostatnými orgánmi verejnej moci.

2.2 V rozsahu vymedzenom zmluvou o založení spoločenstva a týmito stanovami, výbor riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje vo všetkých otázkach spoločenstva okrem tých, ktoré sú právnymi predpismi, zmluvou o pozemkovom spoločenstve a stanovami vyhradené do právomoci iných orgánov spoločenstva.

2.3 Členov výboru volí a odvoláva zhromaždenie z členov spoločenstva - fyzických osôb alebo zástupcov právnických osôb . Členovia výboru sú volení na 4 roky. Výbor má minimálne päť členov alebo vyšší počet v nepárnom postavení a skladá sa z predsedu, podpredsedu, prípadne osoby zodpovednej za finančné vzťahy spoločenstva a ostatných členov výboru. Za výbor hlasuje zhromaždenie ako celok na základe hlasovania o voľbe celku, s výnimkou doplňujúcich volieb, kde sa na doplňované miesto člena volí kandidát samostatne, ak je obsadzovaný jeden mandát (člen orgánu). Ak sa v doplňovacích voľbách obsadzujú viaceré mandáty (členovia orgánov), ich voľba prebehne ako voľba celku. Výkon funkcie člena výboru je nezastupiteľný.

2.4 Činnosť výboru riadi a organizuje a za výbor navonok koná jeho predseda. Predseda alebo podpredseda zvoláva a vedie zasadnutia výboru, zabezpečuje a kontroluje medzi zasadnutiami výkon rozhodnutí výboru. Predseda alebo podpredseda riadi a organizuje bežnú činnosť spoločenstva.

2.5 Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je okrem podpisu predsedu spoločenstva potrebný podpis ešte aspoň jedného ďalšieho člena výboru.

2.6 Výbor volí zo svojich členov predsedu spoločenstva, podpredsedu a prípadne člena zodpovedného za finančné vzťahy spoločenstva.

2.7 Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu.

2.8 Funkčné obdobie členov výboru končí uplynutím doby, na ktorú bol člen zvolený, odvolaním alebo vzdaním sa funkcie člena. Pokiaľ člen výboru zomrie, vzdá sa funkcie, je odvolaný alebo inak skončí jeho funkčné obdobie, musí zhromaždenie najneskôr do troch mesiacov zvoliť nového člena výboru.

2.9 Člen výboru sa môže vzdať funkcie na základe písomného oznámenia doručeného pozemkovému spoločenstvu. Vzdanie sa funkcie členom výboru je účinné odo dňa najbližšieho zasadnutia zhromaždenia.

2.10 Výbor je povinný zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku
informácií, ktorých prezradením by mohla spoločenstvu vzniknúť škoda. Pokiaľ zo
stanov výboru nevyplýva niečo iné, člen výboru nesmie bez súhlasu výboru vlastným
menom, alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s činnosťou
spoločenstva.

2.11 Do pôsobnosti výboru patrí najmä:

a) vykonávať:

aa) obchodné vedenie spoločenstva,

ab) zamestnávateľské práva,

ac) uznesenia valného zhromaždenia a pripomienky dozornej rady,

b) zabezpečovať:

ba) všetky prevádzkové záležitosti spoločenstva, vrátane uzatvárania zmluvných vzťahov,

bb) vedenie predpísaného účtovníctva a ostatnej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločenstva,

bc) opatrenia na využívanie nástrojov ekonomického riadenia (ako napríklad výberové konania na vykonávané služby), najmä v oblasti financovania a tvorby cien,

bd) vedenie dokumentáciu podľa registratúrneho poriadku a plánu,

c) prerokovávať a schvaľovať:

ca) významné finančné transakcie spoločenstva až do výšky schváleného rozpočtu,

cb) návrh plánu rozdelenia zisku, ktorý obsahuje najmä odvod daní, odvody do ostatných fondov, pokiaľ sú spoločenstvom tvorené, ostatné použitie zisku,

cc) výbor prerokováva a schvaľuje prenájom a podmienky prenájmu spoločnej nehnuteľnosti, zriadenie vecných bremien k spoločným nehnuteľnostiam, subjektu a to na dobu určitú v zmysle platných zákonov, za dohodnuté nájomné. V prípade, ak Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje alebo nakladá s pozemkami v zmysle ust. § 10 ods. 1 a 2 zákona, a to s podielmi spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, nezistených vlastníkov, vlastníctvo ktorých nie je evidované v katastri nehnuteľností alebo ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané, vo veciach prenájmu, zriadenia vecných bremien k spoločným nehnuteľnostiam koná SPF samostatne, pričom zmluvy uzatvára za rovnakých podmienok s nájomcom, ktorému spoločenstvo prenajalo spoločnú nehnuteľnosť.

cd) žiadosti, návrhy, zmluvy o príjem dotácií, grantov, sponzorských darov a ďalších iných príjmov pre spoločenstvo,

ce) uznášať sa o potrebe opráv a investícií do nehnuteľného a hnuteľného majetku, ak ho spoločenstvo vlastní,

cf) rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva,

d) zvolávať:

da) zhromaždenie spoločenstva,

e) viesť:

ea) zoznam členov, ktorý obsahuje názov a sídlo právnickej osoby spolu s jej identifikačným číslom, alebo u fyzickej osoby meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia a pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve a dátum zápisu do zoznamu,

f) predkladať zhromaždeniu na schválenie:

fa) návrh na zmeny stanov a zmluvy o pozemkovom spoločenstve,

fb) rozhodnutie o zrušení spoločenstva,

fc) návrh ročnej účtovnej závierky, finančného rozpočtu a návrh na rozdelenie vytvoreného zisku, vrátane určenia výšky dividend, resp. podielov,

g) informovať zhromaždenie:

ga) o výsledkoch činnosti a stave majetku spoločenstva za predchádzajúci rok,

gb) o obchodnom pláne a finančnom rozpočte za daný rok.

2.12 Priebeh rokovania výboru

2.12.1 Zvolávanie výboru:

a) Výbor zvoláva a vedie predseda spoločenstva alebo v prípade jeho neprítomnosti podpredseda výboru, podľa potreby spravidla raz za 3 mesiace, alebo podľa potreby.

b) Rokovanie sa koná spravidla v určenej budove obce Pernek, pokiaľ výbor nerozhodne inak.

c) Rokovania výboru sa môžu zúčastňovať aj členovia dozornej rady, pričom nesmú narušovať priebeh rokovania. Sú bez práva hlasovania na zasadaní výboru. Termín rokovania výboru sa oznamuje v primeranom predstihu spolu s programom rokovania aj predsedovi dozornej rady.

d) Výbor môže podľa svojej úvahy k rokovaniam prizvať aj členov spoločenstva.

2.12.2 Rokovanie výboru:

a) Rokovanie výboru sa riadi programom zasadnutí výboru a návrhmi členov výboru vyplývajúcimi z potrieb zabezpečenia činnosti spoločenstva.

b) Výbor rokuje spravidla na základe materiálov, ktoré predkladajú členovia výboru.

c) Výbor je spôsobilý uznášať sa a prijímať rozhodnutia a opatrenia, ak na jeho rokovaní je prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru.

d) Rozhodnutie výboru je prijaté, ak zaň hlasovalo viac ako polovica zo všetkých členov výboru.

e) Rozhodnutie výboru môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, vykonané písomným prehlásením všetkých členov výboru.

f) Výbor si schvaľuje rokovací poriadok.

2.12.3 Zápis zo zasadnutia výboru:

a) Z priebehu rokovania výboru sa vyhotovuje zápis, ktorý musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti rokovania, vrátane výsledkov prípadného hlasovania a presného znenia uznesení, najmä musí obsahovať zoznam prítomných členov, program rokovania, prijaté rozhodnutia, vyjadrené názory členov. V zápisnici sa uvedie i názor člena hlasujúceho proti.

b) Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, ktorý ho vyhotovil a predseda spoločenstva alebo podpredseda a ďalší člen výboru.

c) Zápisnica bude uložená v správe predsedu spoločenstva alebo podpredsedu príp. v sídle spoločenstva (a bude kedykoľvek k nahliadnutiu všetkým členom výboru vrátane členov dozornej rady).

d) Skenová kópia zápisnice sa zasiela e-mailom predsedovi dozornej rady bezodkladne po vyhotovení zápisnice.

2.13 Rozdelenie právomoci a zodpovednosti medzi členov výboru:

a) Predseda spoločenstva zodpovedá najmä za:

• výkonné riadenie spoločenstva

• riadenie rozvoja a jeho koncepcie

• vykonávanie činnosti, ktoré na neho prenieslo zhromaždenie prípadne výbor

• uzatváranie a dojednávanie podmienok kúpnych a nájomných zmlúv, dohôd s obchodnými partnermi a pracovníkmi, schválenými výborom spoločenstva

• vedenie zoznamu členov spoločenstva

• zastupovanie spoločenstva pred súdmi, a ostatnými orgánmi verejnej moci

• riešenie a realizáciu vo vymáhaní pohľadávok u zmluvných partnerov

• prípravu a zabezpečovanie zasadnutí výboru a valného zhromaždenia

• za pracovnoprávnu a obchodnú agendu

• dohliada aby členovia spoločenstva dodržiavali zákony, nariadenia, stanovy, uznesenia zhromaždenia

• stará sa o výkon úradných rozhodnutí, ktoré podľa zákona, alebo stanov nepatria do pôsobnosti zhromaždenia

b) Člen výboru zodpovedný za financie zodpovedá najmä za:

• realizáciu a komplexné vedenie písomnej, účtovnej a zmluvnej agendy spoločenstva

• správu finančných prostriedkov v pokladni, peňažných ústavoch a podobne

• predkladanie všetkých účtovných dokladov na schválenie predsedovi alebo podpredsedovi výboru

• sledovanie stav pokladne a finančnej hotovosti, stavu pohľadávok a záväzkov

• vedenie účtovného denníka

• vedenie pokladničných operácií, príjmových a výdavkových dokladov

• realizáciu výplat finančných prostriedkov, odmien a miezd

• vedenie účtovných operácií

c) Ostatní členovia výboru zodpovedajú za činnosti, ktoré im boli uložené a schválené uznesením výboru.

2.14 Výbor je povinný vyžiadať si predchádzajúce stanovisko dozornej rady na realizáciu obchodných prípadov, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj činnosti a stav majetku spoločenstva, najmä likviditu a to v oblasti :

a) obstarávania (nadobudnutia) hnuteľného ako aj nehnuteľného majetku, nad 1000,- € bez DPH,

b) obstarávanie služieb nad 2000,- € bez DPH,

c) uzatvárania úverových zmlúv, prijímanie bankových garancií, a uskutočňovanie iných zabezpečovacích úkonov, ktorých hodnota v jednotlivom prípade je nad 1000,- € bez DPH,

d) finančných podmienok prenájmu spoločnej nehnuteľnosti.

2.15 V prípade zamietavého stanoviska dozornej rady ku realizácii obchodných prípadov podľa ods.  2.14 týchto stanov nesmie výbor zamietnuté obchodné prípady realizovať.

3. Dozorná rada

3.1 Dozorná rada je najvyšším kontrolným a revíznym orgánom spoločenstva a za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu. Členovia dozornej rady sú volení na 4 roky. Dozornú radu volí zhromaždenie v počte najmenej 3 členov. Za navrhnutých členov dozornej rady hlasuje zhromaždenie ako celok na základe jedného hlasovania. s výnimkou doplňujúcich volieb, kde sa na doplňované miesto člena volí kandidát samostatne, ak je obsadzovaný jeden mandát (člen orgánu). Ak sa v doplňovacích voľbách obsadzujú viaceré mandáty (členovia orgánov), ich voľba prebehne ako voľba celku. Výkon funkcie člena dozornej rady je nezastupiteľný.

3.2 Predseda dozornej rady a podpredseda dozornej rady je volený dozornou radou z jej členov.

3.3 Členom dozornej rady môže byť aj nečlen pozemkového spoločenstva, pričom počet nečlenov v do musí byť menší ako počet členov pozemkového spoločenstva.

3.4 Dozorná rada predkladá zhromaždeniu správu o svojej činnosti najmenej 1-krát za rok a to spravidla na riadnom zhromaždení.

3.5 Člen dozornej rady sa môže vzdať svojej funkcie rovnako ako člen výboru, s účinkami vzdania sa podľa druhej časti čl. 2 bodu 2.9 týchto stanov.

3.6 Dozorná rada plní funkciu zmierovacej komisie. Dozorná rada rieši spory medzi členmi pozemkového spoločenstva, ktoré sa týkajú ich práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve a predchádza tak konaniu pred súdom. Výsledkom konania je zmier účastníkov sporu alebo odporúčania, aby účastníci sporu podali návrh na začatie konania pred súdom. Návrh na začatie konania pred súdom môžu účastníci zmierovacieho konania podať aj vtedy, ak sa do štyroch mesiacov od podania návrhu na zmierovacie konanie nedosiahol výsledok konania. O výsledku konania pred dozornou radou musí byť vyhotovený písomný záznam podpísaný všetkými členmi dozornej rady.

3.7 Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov; dozorná rada v takom prípade preberá povinnosti výboru pri vedení zhromaždenia.

3.8 Pôsobnosť dozornej rady

Dozorná rada a jej členovia sú oprávnení:

a) nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločenstva,

b) kontrolovať, či účtovné záznamy spoločenstva sú vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi zhromaždenia,

c) preskúmavať riadnu ročnú, mimoriadnu a konsolidovanú ročnú účtovnú závierku spoločenstva a návrh na rozdelenie zisku alebo na úhradu strát a predkladať svoje vyjadrenie zhromaždeniu,

d) zúčastňovať sa zasadnutia zhromaždenia,

e) zvolávať zhromaždenie, ak to vyžadujú záujmy spoločenstva a na zhromaždení navrhujú potrebné opatrenia,

f) predkladať stanoviská.

3.9 Priebeh rokovania dozornej rady

a) Zasadnutia dozornej rady sa konajú podľa potreby, najmenej však 2 krát ročne.

b) Zasadnutie zvoláva predseda alebo podpredseda dozornej rady, spravidla do sídla spoločenstva. Zasadnutie môže byť zvolané na žiadosť člena dozornej rady, zaslanú doporučenou poštou, v prípade hrozby škôd z omeškania aj inou vhodnou písomnou formou, predsedovi dozornej rady.

c) Pozvánka na rokovanie dozornej rady musí byť zaslaná najmenej 14 dní pred zasadnutím a musí obsahovať program rokovania dozornej rady. Ktorýkoľvek člen dozornej rady je oprávnený doplniť program rokovania, doplnenie je účinné, ak o ňom boli informovaní všetci členovia dozornej rady aspoň 7 dní pred konaním zasadnutia.

d) Dozorná rada schvaľuje svoj rokovací poriadok.

e) O priebehu zasadnutia dozornej rady a o jej rozhodnutiach sa vyhotoví zápisnica. Zápisnica musí obsahovať zoznam prítomných členov, program rokovania, prijaté rozhodnutia, vyjadrené názory členov. V zápisnici sa uvedie i názor člena hlasujúceho proti. Zápisnica musí byť podpísaná všetkými prítomnými členmi dozornej rady a doručí sa všetkým členom dozornej rady a predsedovi výboru.

f) Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná viac ako polovica jej členov. Na prijatie rozhodnutia dozornej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. 

g) Dozorná rada môže prijímať rozhodnutia aj per rollam, a to formou listu, telegramu alebo inými primeranými komunikačnými prostriedkami (napr. fax) pokiaľ to navrhne a zabezpečí predseda dozornej rady a všetci ostatní členovia s tým súhlasia.

3.10 Dozorná rada je povinná vydať stanovisko podľa ods. 2.14 týchto stanov do 30 dní od doruče-

nia kompletných podkladov pre vydanie stanoviska predsedovi dozornej rady.

Tretia časť

I. Fond

1. Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu.

2. Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti

a) nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľností,

b) ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané.

3. Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa § 14 ods. 4 písm. a), b), d) h) a i) zákona.

4. Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje podľa ods. 1. predkupné právo. Ak žiaden z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti neprejaví v určenej lehote záujem o kúpu podielov spoločnej nehnuteľnosti, fond môže vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž za rovnakých podmienok.

5. Fond v konaní pred súdom, alebo pred orgánom verejnej správy koná v mene vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa odsekov 1 a 2 vo veciach podielov spoločnej nehnuteľnosti, a to aj vtedy , ak vlastnícke právo týchto vlastníkov je sporné.

II. Zrušenie a zánik spoločenstva

1. Spoločenstvo sa zrušuje :

a) nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti jedným vlastníkom,

b) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,

c) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, konkurzného konania pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,

d) rozhodnutím zhromaždenia,

e) na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o likvidácii spoločnosti podľa § 70 až 75a Obchodného zákonníka.

2. Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra pozemkových spoločenstiev.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť ich podpisom a účinnosť dňom ich schválenia zhromaždením pozemkového spoločenstva.

2. Práva a povinnosti členov pozemkového spoločenstva týmito stanovami neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 97/2013Z. z. o pozemkových spoločenstvách a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Tieto stanovy možno meniť formou dodatkov po odsúhlasení nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov zhromaždenia. Schválené dodatky k stanovám sú neoddeliteľnou súčasťou týchto stanov. Výbor je povinný vyhotoviť úplné znenie stanov v znení prijatých dodatkov. Dodatky aj úplné znenie stanov musia byť neodkladne doručené na príslušný Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor a musia byť v spise spoločenstva, ktorý spravuje výbor spoločenstva.

4. Tieto stanovy sú vyhotovené v piatich (5) origináloch. Jeden originál sa doručuje na príslušný Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor do spisu, jeden do spisu Slovenského pozemkového fondu, regionálny odbor Trnava, pracovisko Senica a tri ostávajú v starostlivosti výboru. Z jedného z týchto originálov je možné robiť odpisy formou fotokópii pre jednotlivých členov na základe ich žiadosti. Na právne účely možno použiť iba fotokópie osvedčené notárom alebo matrikou príslušného obecného úradu a zviazané.

5. Tieto stanovy boli schválené uznesením zhromaždenia spoločenstva, konaného formou čiastkovej schôdze dňa 16.12.2015 s počtom hlasov 66,925 % z celkového počtu hlasov, a čiastkovej schôdze dňa 31.1.2016 s počtom hlasov 8,960 % z celkového počtu hlasov, t. j. spolu viac ako 50 % z celkového počtu hlasov.

ČLENOVIA SPOLOČENSTVA VYHLASUJÚ, že si tieto stanovy prečítali, ich obsahu porozu­meli a na znak toho, že obsah stanov nebol dohodnutý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ich schválili.

V Perneku, dňa 16.12.2015 a dňa 31.1.2016

Podpísaný:

Predsedajúci zhromaždeniu, ktoré stanovy schválilo: Ing. Vladislav Chaloupka, v. r.