Zmluva o spoločenstve do 26.6.2019

Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnom území Pernek

Preambula

Zmluvné strany  tejto zmluvy sú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa v zmysle § 8 odsek 1 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon“) rozumie jedna nehnuteľná vec, pozostávajúca z viacerých samostatných pozemkov, ktorá je v čase uzatvorenia tejto zmluvy zapísaná v katastri nehnuteľností na listoch vlastníctva č. 1420, 1731 a 1732, pre katastrálne územie Pernek, vedených Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom.
Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti, ktorých zoznam je prílohou tejto zmluvy o pozemkovom spoločenstve, sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o pozemkovom spoločenstve. Pozemkové spoločenstvo (ďalej len „spoločenstvo") je právnická osoba v zmysle ustanovenia § 3 zákona.

 

Čl. I
Založenie, vznik a trvanie spoločenstva

1)  Názov spoločenstva je Pernecké pozemkové spoločenstvo.
2)  Spoločenstvo sa zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve. O založení spoločenstva rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov. O založení spoločenstva a voľbe členov orgánov spoločenstva sa vyhotoví notárska zápisnica.
3)  Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do Registra pozemkových spoločenstiev vedeného Okresným úradom Malacky, pozemkovým a lesným odborom.
4)  Spoločenstvo sa zakladá na dobu neurčitú.
5)  Spoločenstvo bude mať sídlo na nasledovnej adrese: Pernek 48, 900 53 Pernek.

 

Čl. II
Členstvo v spoločenstve, práva a povinnosti členov spoločenstva

1)  Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti.
2)  Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.
3) Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti. Podiel člena spoločenstva na spoločnej nehnuteľnosti, a zároveň stanovenie hodnoty jemu pripadajúceho hlasu, sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:

podiel člena [%] =  výmera zo spoločnej nehnuteľnosti pripadajúca na člena spoločenstva [m2])  x 100
celková výmera spoločnej nehnuteľnosti [m2]

 

Pomer vypočítaný podľa tohto vzorca je vyjadrený v percentách a pre účely evidencie v zozname členov spoločenstva sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta (tisícinu percenta). 
4) Na práva a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak § 8 odsek 1, §9 odsek 1 až 3 a 7 až 10, §10 odsek 4 a § 15 odsek2 až 4 zákona neustanovujú inak.
5) Členovia spoločenstva a Slovenský pozemkový fond sú povinní všetky zmeny evidovaných skutoč-ností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.
6)  Spoločenstvo je povinné do 31. marca roka zaslať na príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, zoznam vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti aktualizovaný k 31. decembru predchádzajúceho roka.
7) Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať.

 

Čl. III
Orgány spoločenstva

1) Orgánmi spoločenstva sú :
a) zhromaždenie,
b) výbor,
c) dozorná rada.

Čl. IV
Zhromaždenie

1)  Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Podrobnosti zvolávania a priebehu Zhromaždenia upravujú stanovy spoločenstva. V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Podpis člena na udelenom plnomocenstve musí byť úradne osvedčený.
2) Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň jednu tretinu  hlasov členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného zástupcu členov spoločenstva príslušný okresný úrad, ktorý v takom prípade má povinnosti výboru podľa odseku 1 tohto článku tejto zmluvy.
3) Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie zhromaždenia zvolá príslušný okresný úrad. Takto zvolaného zasadnutia zhromaždenia sa zúčastní zamestnanec príslušného okresného úradu, ktorý ho bude viesť až do zvolenia predsedu zhromaždenia.
4)  Do pôsobnosti zhromaždenia patrí :
a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny,
b) schvaľovať stanovy a ich zmeny,
c) voliť a odvolávať členov orgánov spoločenstva uvedených v čl. III ods. 1) písm. b) a c) tejto   
zmluvy,
d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2 zákona,
e) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a nakladaní s  
majetkom spoločenstva,
f) schvaľovať ročnú účtovnú závierku,
g) rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty,
h) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
i) rozhodovať o zrušení spoločenstva,
j) rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.
5) Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje odsek 1 tohto článku zmluvy.
6) Výbor je povinný informovať príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od jeho konania.

 

Čl. V
Výbor

1)  Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach ustanovených zákonom, zmluvou o spoločenstve alebo stanovami, alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené zákonom iným orgánom spoločenstva.
2)  Výbor má minimálne päť členov alebo vyšší počet v nepárnom postavení a skladá sa z predsedu, podpredsedu a ostatných členov výboru.

 

Čl. VI
Dozorná rada

1) Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu a jej činnosť je podrobne upravená stanovami spoločenstva.
2) Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov; dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa § 14 ods. 1 zákona.

 

Čl. VII
Spôsob voľby, odvolávania a volebné obdobie orgánov spoločenstva

1) Do orgánov spoločenstva podľa čl. III ods. 1) písm. b) a c) tejto zmluvy môžu byť volení členovia spoločenstva alebo poverení zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.
2)  Volebné obdobie členov výboru a dozornej rady je 4 roky.
3)  Podrobnosti o voľbe a odvolávaní členov orgánov spoločenstva a rokovaní orgánov spoločenstva upravujú stanovy spoločenstva.

 

Čl. VIII
Hospodárenie spoločenstva

1) Spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti môže
a) vykonávať poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu
poľnohospodárskych produktov,
b) hospodáriť v lesoch.
2) Spoločenstvo vykonáva činnosti podľa odseku 1 tohto článku tejto zmluvy v súlade s osobitnými predpismi a ustanovením § 19 odsek 2 zákona.
3)  Spoločenstvo môže vykonávať podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov.

 

Čl. IX
Slovenský pozemkový fond

1) Slovenský pozemkový fond (ďalej len „Fond“) spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu.
2) Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti
a) nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo  nie je evidované v katastri nehnuteľností,
b) ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané.
3) Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa čl. IV. odsek 4 písm. a), b), d), h) a i)  tejto zmluvy.
4) Vlastníci   podielov   spoločnej   nehnuteľnosti   majú   k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje podľa odseku 1 tohto článku zmluvy  predkupné právo. Ak žiaden z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti neprejaví v určenej lehote záujem o kúpu podielov spoločnej nehnuteľnosti, Fond môže vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž za rovnakých podmienok. 
5)  Údaj o počte podielov v správe a nakladaní  Fondu alebo v správe právnickej osoby v zmysle § 10 odsek 6 zákona, sú prílohou tejto zmluvy.
6)  V prípade, ak Fond spravuje alebo nakladá s pozemkami v zmysle § 10 odsek 1 a 2 zákona, Fond tieto pozemky sám neužíva, ale ich na účely podnikania podľa § 19 zákona prenajíma spoločenstvu alebo za rovnakých podmienok nájomcovi, ktorému členovia spoločenstva prenajali spoločnú nehnuteľnosť.

Čl. X
Zrušenie a zánik spoločenstva

1) Spoločenstvo sa zrušuje :
a) nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti jedným vlastníkom,
b) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
c) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
d)   rozhodnutím zhromaždenia,
e)   na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o likvidácii spoločnosti podľa § 70 až 75a Obchodného zákonníka.
2)  Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra pozemkových spoločenstiev.
Čl. XI
Prevádzkové a organizačné opatrenia

  1. Všetky preukázateľné náklady  spojené so založením spoločenstva pred jeho vznikom budú súčasťou nákladov spoločenstva.
  2. Zmeny a doplnky príloh tejto zmluvy obsahujúcich údaje v zmysle § 5 odsek 1 písm. c) a i) a § 5 odsek 3 zákona, ktoré sú vykonané podľa aktuálnych hodnoverných a záväzných údajov katastra nehnuteľností, sa nepovažujú za zmeny tejto zmluvy.

 

Čl. XII
Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia zhromaždením spolo­čenstva.
2) Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
3) Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) origináloch. Jeden originál sa doručuje na príslušný Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, do spisu, jeden do spisu Fondu a tri ostávajú v starostlivosti výboru. Z jedného z týchto originálov je možné robiť odpisy formou fotokópii pre jednotlivých členov, na základe ich žiadosti a na ich náklady. Na právne účely možno použiť iba fotokópie osvedčené notárom alebo matrikou  obecného úradu.
4) Táto zmluva o pozemkovom spoločenstve bola schválená uznesením zhromaždenia spoločenstva, konaného  formou čiastkovej schôdze dňa 16.12.2015 s počtom hlasov 66,925 % z celkového počtu hlasov,  a čiastkovej schôdze dňa 31.1.2016 s počtom hlasov 8,960 % z celkového počtu hlasov,  t. j. spolu viac ako 50 % z celkového počtu hlasov.

Členovia spoločenstva vyhlasujú, že si túto zmluvu o pozemkovom spoločenstve prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah zmluvy o pozemkovom spoločenstve  nebol dohodnutý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju schválili. Neoddeliteľnými súčasťami tejto zmluvy o pozemkovom spoločenstve sú notárske zápisnice z čiastkovej schôdze konanej dňa 16.12.2015  a z čiastkovej schôdze konanej  dňa 31.1.2016, prezenčná listina členov spoločenstva zúčastnených na zhromaždení, ktorým bola táto zmluva o pozemkovom spoločenstve schválená, zoznam pozemkov tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť  v čase uzatvorenia zmluvy o pozemkovom spoločenstve zapísaných na listoch vlastníctva č. 1420, 1731 a 1732, pre katastrálne územie Pernek  a ďalšie prílohy uvedené v tejto zmluve.

 

Zoznam príloh obsahujúcich údaje v zmysle § 5 odsek 1 písm. c) a i) a § 5 odsek 3 zákona:
č. 1:  Zoznam pozemkov, z ktorých pozostáva spoločná nehnuteľnosť v katastrálnom území Pernek
č. 2:  Zoznam členov Perneckého pozemkového spoločenstva
č. 3:  Zoznam podielov v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu
Poznámka: K tomuto doplnenému vyhotoveniu zmluvy nie sú priložené uvedené prílohy.