Rozhodovanie orgánov spoločenstva

Orgány Perneckého pozemkového spoločenstva (skrátene PPS) rozhodujú hlasovaním.
Podľa zákona, zmluvy a stanov platí, že pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti. Pre splnenie tohto ustanovenia je nevyhnutné poznať hodnotu hlasu každého podielnika.
Spoločná nehnuteľnosť v katastrálnom území Pernek je v súčasnosti evidovaná na troch listoch vlastníctva, výmery a druhy pozemkov parciel na týchto listoch vlastníctva sú navzájom rôzne.
Niektorí podielnici sú evidovaní na všetkých troch listoch vlastníctva, iní podielnici len na dvoch alebo iba na jednom liste vlastníctva. Niektorí podielnici majú evidovaných viacero spoluvlastníckych podielov na všetkých listoch vlastníctva, iní majú evidovaný jediný spoluvlastnícky podiel na jednom liste vlastníctva. Ani nominálne hodnoty spoluvlastníckych podielov nie sú všeobecne rovnaké.
Táto rôznorodosť je spôsobená predovšetkým drobením pôvodných urbárskych podielov pri ich dedení.
Pre určenie celkového podielu člena spoločenstva na spoločnej nehnuteľnosti sa používa vzorec:
 

Podiel vypočítaný podľa tohto vzorca je vyjadrený v percentách a pre účely evidencie v zozname členov spoločenstva sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta, t. z. na tisícinu percenta. 

Pretože osobitné výpočty podielov všetkých podielnikov podľa údajov katastra nehnuteľností by boli veľmi zdĺhavé, výbor PPS používa na vedenie zoznamu podielnikov informačný systém ProfiEvidencia.

Vypočítané podiely podielnikov sú jedným z mnohých výstupov, ktoré tento systém poskytuje. Údaje v systéme sú aktualizované podľa katastra raz za rok, vždy na prelome kalendárnych rokov. V odôvodnených prípadoch môže predseda spoločenstva editovať údaje v systéme aj priebežne, napríklad podľa doručeného osvedčenia o dedičstve s vyznačenou doložkou o právoplatnosti.

Hodnoty podielov členov PPS sú teda určené podľa záväzných a hodnoverných údajov katastra. Pritom je veľmi dôležité, že v r. 2013 bol pre obec Pernek schválený register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), takže všetky pozemky v katastrálnom území Pernek, vrátane pozemkov tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť, sú evidované na listoch vlastníctva. Pre určenie hodnôt spoluvlastníckych podielov už nie je potrebné lustrovať pozemkovo-knižné vložky.

Hodnota hlasu podielnika pri hlasovaní na zasadnutí zhromaždenia záleží, okrem hodnoty podielu,

aj na tom, o čom sa hlasuje. Pretože, ak zhromaždenie rozhoduje

  • o zmluve alebo stanovách,
  • o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti,
  • o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
  • o zrušení spoločenstva,

tak sa na hlasovaní zúčastňuje aj zástupca Slovenského pozemkového fondu (SPF). Na hlasovaní o ostatných záležitostiach sa zástupca SPF nezúčastňuje.

Pri hlasovaniach, ktorých sa zúčastňuje zástupca SPF, je hodnota hlasu podielnika rovná jeho podielu *.

Ak sa na hlasovaniach zástupca SPF nezúčastňuje, tak sa hodnota hlasu podielnika určí vynásobením jeho podielu takým koeficientom, aby celková hodnota hlasov bez podielu SPF dosiahla 100 %.

Príklad:

Predstavme si, že aktuálny celkový podiel SPF ku dňu hlasovania je 33,333 %.

Celkový podiel všetkých ostatných členov spoločenstva je v tomto prípade 66,667 %.

Koeficient na výpočet hlasov podielnikov je v tomto prípade 1,500, pretože 66,667 % x 1,5 = 100 %.

Ako sa zmení hodnota hlasu podielnika, ktorého podiel je napr. 0,500 %? Zväčší sa na  0,750 %.

Poznámka: pre výpočet hodnôt hlasov sa samozrejme používa reálny aktuálny údaj o podiele SPF, ktorý klesá po každom prededení podielu nezisteného vlastníka, v dôsledku čoho sa mení koeficient.

Zhromaždenie vždy rozhoduje nadpolovičnou väčšinou, čiže súčet hlasov ZA musí prekročiť 50 %. Aké hodnoty hlasov sa použijú, či podľa hodnoty podielov alebo upravené koeficientom, záleží na tom, či sa konkrétneho hlasovania zúčastňuje zástupca SPF alebo nezúčastňuje.

Veľmi dôležité je, že  zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva, čiže nielen tých, ktorí sa zúčastňujú, či už osobne alebo prostredníctvom zástupcov, zasadnutia zhromaždenia. Takže nadpolovičnú väčšinu na rozhodnutie je potrebné dosiahnuť aj „proti“ nezúčastneným podielnikom.

Príklad:

Predstavme si, že na zasadnutí zhromaždenia sa zúčastnia podielnici, ktorých súčet podielov je, okrem podielu SPF, 40 %. Ďalej si predstavme, že sa hlasuje napr. o dividendách, takže SPF nehlasuje.

Hlasy zúčastnených sa upravia koeficientom 1,500 ako v predchádzajúcom príklade. Z prítomných podielnikov zahlasujú ZA napríklad podielnici, ktorých celkový súčet podielov je 30 %, čo sú tri štvrtiny z „prítomných podielov“ a výrazná väčšina hlasov účastníkov. Po prenásobení koeficientom 1,5 bude pomer hlasov ZA 45 %, čo na prijatie uznesenia nestačí, a to napriek hlasovaniu podielnikov, ktorí majú na zasadnutí väčšinu. Ak by ale na rovnakom hlasovaní zahlasovali ZA aj ďalší podielnici, ktorých celkový súčet podielov by bol len 3,334 %, tak by uznesenie bolo prijaté potrebnou väčšinou.

V zákone o pozemkových spoločenstvách nie je uvedený výraz „uznášaniaschopnosť“, pretože ani akákoľvek vysoká účasť na zasadnutí zhromaždenia nezaručuje, že zhromaždenie príjme uznesenie.

Podstatné je, aby rozhodla zákonom stanovená väčšina vypočítaná aj z nezúčastnených podielnikov.

*Poznámka: od účinnosti novely zákona č. 97/2013 Z. z. zákonom č. 110/2018 Z. z. podľa §-u 15 ods. (3) zákona o pozemkových spoločenstvách hlas člena spoločenstva, ktorý nie je známy a ktorého podiel nespravuje a s ktorým nenakladá fond ani správca, sa pri rozhodovaní zhromaždenia nezohľadňuje. Podrobný výpočet hodnôt hlasov je uvedený v nových Stanovách.

Je ale pravda, že ak sa na zasadnutie dostavia podielnici, či už osobne alebo prostredníctvom zástupcov, ktorých celkový súčet podielov je nedostatočný na dosiahnutie väčšiny, tak zhromaždenie nemôže rozhodnúť o ničom. Vo vyššie uvedenom príklade je táto hranica na hodnote 33,333 %.

Z vyššie uvedeného vyplýva napríklad aj to, že pri hlasovaní ma význam brať do úvahy iba hlasy ZA, pretože akýkoľvek súčet hlasov PROTI nemôže zvrátiť rozhodnutie väčšiny. Okrem toho nehrá roľu ani to, že by bol súčet hlasov ZA väčší ako súčet hlasov PROTI, ak nebola dosiahnutá väčšina. Účastníkom zasadnutí zhromaždenia PPS sú preto pri prezencii vydávané iba hlasovacie lístky ZA. Každý účastník, ktorý nehlasoval ZA prijaté uznesenie, je prehlasovaným členom spoločenstva a má právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti predmetného rozhodnutia zhromaždenia.

Dôležité je, nakoľko vo všeobecnosti majú hlasy podielnikov navzájom rôzne hodnoty, zabezpečiť, aby pri spočítavaní hlasov boli ku odovzdaným hlasovacím lístkom priradené správne hodnoty hlasov. Toto sa zabezpečuje použitím výpočtovej techniky na spočítavanie hlasov a identifikačnými údajmi na hlasovacích lístkov.

Pred konaním zasadnutia zhromaždenia pripraví výbor PPS prezenčnú listinu, v ktorej sú pod poradovými číslami uvedení všetci pozvaní podielnici a SPF. Pre všetkých pozvaných podielnikov a SPF sú pripravené hlasovacie lístky, ktoré sú označené príslušným číslom. Pre skrutátorov pripraví výbor PPS v programe MS Excel tabuľku, v ktorej sú uvedené pod príslušnými poradovými číslami aktuálne hodnoty hlasov podielnikov. Pri spočítavaní hlasov skrutátori označia v tejto tabuľke podielnikov, ktorí hlasovali ZA, a spočítanie hlasov už zabezpečí počítač s programom MS Excel.

V porovnaní s rozhodovaním zhromaždenia je rozhodovanie výborudozornej rady jednoduché.

Výbor PPS je päťčlenný a každý člen má pri hlasovaní práve jeden hlas. Takže členovia výboru sú si pri hlasovaní rovní, bez ohľadu na to, aký veľký je podiel subjektu, ktorý vo výbore zastupujú. Ani predseda spoločenstva nie je pri hlasovaní žiadnym spôsobom zvýhodnený.

Výbor rozhoduje väčšinou hlasov, ale na rozdiel od hlasovania zhromaždenia hlasujú členovia výboru nielen ZA, ale aj PROTI alebo ZDRŽAL SA. Názor člena hlasujúceho PROTI sa uvádza v zápisnici.

Členovia výboru môžu hlasovať nielen na rokovaniach výboru, ale aj obežníkovou formou.

Dozorná rada PPS je trojčlenná, ale inak o jej rozhodovaní platí to, čo o rozhodovaní výboru.