Zoznam členov spoločenstva

Podľa §-u 18 ods. (1) zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách ktorékoľvek spoločenstvo vedie zoznam členov podľa údajov katastra nehnuteľností. Do zoznamu sa zapisuje, okrem väčšiny obvyklých identifikačných údajov, aj pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve.

Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva (skrátene PPS) zabezpečuje uvedenú zákonnú povinosť prostredníctvom cloudovej služby Profi evidencia, ktorú komerčne poskytuje spoločnosť ProfiEvidencia,  s. r. o., z Podhradia. Spoločnosť ProfiEvidencia,  s. r. o., vykonáva aktuálne pre PPS obnovu databázy členov raz ročne, a to vždy na prelome rokov. Okrem tejto aktualizácie môže oprávnený člen výboru PPS v prípade momentálnej potreby editovať údaje v zozname členov; napríklad po prededení podielov zosnulých pôvodných reštituentov.

Napriek tomu, že údaje katastra nehnuteľností sú na Slovensku verejne dostupné, výbor PPS sa rozhodol, že kvôli ochrane osobných údajov nezverejní na tomto webe zoznam členov PPS. Ale v zmysle ustanovení §-u 18 ods. (4) zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách umožní výbor PPS každému, kto osvedčí právny záujem, nahliadnuť do zoznamu členov, žiadať a robiť si výpisy z neho. Okrem toho výbor PPS vydá členovi spoločenstva, ktorý o to písomne požiada, tzv. evidenčnú kartu podielnika. Výbor rešpektuje aj e-mailovú žiadosť na adresu vybor@pernecke-ps.sk a žiadosti dedičov zosnulých členov pre účely dedičských konaní. Vydanie karty je bezplatné.

Ktokoľvek, kto má záujem o údaje členov PPS, má možnosť ich vylustrovať na špecializovaných weboch; vid. napr. ODKAZY v navigačnom pruhu tohto webu.