Oznamy

 LIST  OKRESNÉHO  ÚRADU  MALACKY - POZEMKOVÉHO  A  LESNÉHO  ODBORU  O  OBOZNÁMENÍ              S  PODKLADMI  ROZHODNUTIA  PRED  JEHO  VYDANÍM

Príloha:  Identifikácia parciel č. j.: 60/2021

 PODMIENKY SAMOZBERU PALIVOVÉHO DREVA OD 23.9.2022

 ROZHODNUTIE  OKRESNÉHO  ÚRADU  MALACKY - POZEMKOVÉHO  A  LESNÉHO  ODBORU  O  URČENÍ  SPOLOČNÉHO  SPLNOMOCNENCA  PRE  DORUČOVANIE  VO  VECI  REŠTITUČNÉHO  NÁROKU 

 

VÝPLATA  ALIKVOTNÝCH  ČIASTOK  Z  JEDNORAZOVEJ  NÁHRADY  ZA  ZRIADENIA  VECNÉHO  BREMENA

Pernecké pozemkové spoločenstvo vypláca podielnikom, ktorí sú evidovaní na liste vlastníctva č. 1420 pre katastrálne územie Pernek, alikvotné čiastky z jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena. Vecné bremeno zo zákona bolo zriadené na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnom území Pernek, a to na parcelách registra C-KN parcel. č. 6080/1, 6080/52 a 6080/53 evidovaných na liste vlastníctva č. 1420 pre katastrálne územie Pernek. Vecné bremeno spočíva v obmedzení užívania dotknutých pozemkov kvôli ochrannému pásmu podzemného káblového NN (1 kV) distribučného vedenia.

Káblové vedenie vybudovala v r. 2021 Západoslovenská distribučná, a. s., ktorá je k takejto činnosti oprávnená. Pernecké pozemkové spoločenstvo uzatvorilo so Západoslovenskou distribučnou, a. s., dňa 5.4.2022 zmluvu o poskytnutí jednorazovej náhrady v celkovej sume 843,- €, ktorá bola na účet spoločenstva uhradená dňa 5.5.2022.

Výbor spoločenstva začal neodkladne poukazovať alikvotné čiastky z náhrady tým podielnikom, ktorí výboru oznámili svoje čísla účtov IBAN. Predseda spoločenstva hodlá zorganizovať v spolupráci so starostom Perneka a ďalšími spolupracujúcimi  osobami výplatu alikvotných čiastok v hotovosti tým podielnikom evidovaným na liste vlastníctva č. 1420 pre katastrálne územie Pernek, ktorí čísla účtov IBAN výboru zatiaľ neoznámili. Podrobnosti o výplate v hotovosti sledujte na webe spoločenstva, úradnej tabuli obce Pernek a vo vysielaní miestneho rozhlasu.                                                                                               Za výbor: Ing. Vladislav Chaloupka, 6.5.2022

Výplata alikvotných čiastok z jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena v hotovosti sa uskutočnila dňa 12.6.2022 v Kultúrnom dome v Perneku po skončení zasadnutia zhromaždenia Perneckého pozemkového spoločenstva. Celkom boli vyplatené alikvotné čiastky v sumárnej hodnote 52,44 €. Počnúc dňom 13.6.2022 sa výplata alikvotných čiastok z jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena realizuje výhradne prevodmi na oznámené čísla bankových účtov vo formáte IBAN. Výbor ďakuje za pochopenie.                                                                                                                                                                                     Za výbor: Ing. Vladislav Chaloupka, 18.6.2022

 

VÝPLATA  DIVIDEND  ZA  R.  2021

Pernecké pozemkové spoločenstvo vypláca podielnikom na základe rozhodnutia zhromaždenia dividendy za               r. 2021.

Termínom, kedy sa uskutočnila výplata dividend v hotovosti, bola sobota 15.1.2022. Miesto konania: Kultúrny dom v Perneku. Podielnikom boli v uvedenom termíne vyplatené dividendy v hotovosti v celkovej sume                  1 518,47 €.

Počnúc dňom 16.1.2022 vypláca výbor Perneckého pozemkového spoločenstva dividendy výhradne prevodom na účet.

Výbor upozorňuje podielnikov, že na výplatu dividend prevodom na účet je samozrejme potrebné, aby podielnik oznámil výboru číslo účtu vo formáte IBAN. Okrem toho je nevyhnutné, aby podielnik udelil spoločenstvu súhlas so spracovávaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Formulár tohto súhlasu bol priložený vo všetkých zásielkách, ktoré podielnici obdržali od výboru v novembri 2021 v súvislosti s korešpondenčným hlasovaním. Podielnici, ktorí predmetný písomný súhlas udelili, ale neuviedli číslo účtu, môžu oznámiť čísla svojich IBANov na mail. adr. vybor@pernecke-ps.sk. Podielnici, ktorí predmetný písomný súhlas neudelili, môžu použiť priložený formulár súhlasu a doručiť ho v písomnom vyhotovení na adresu Perneckého pozemkového spoločenstva. Podielnici, ktorým prislúcha dividenda v hodnote viac ako 10,00 €, ale pritom nehodlajú oznámiť výboru svoje číslo účtu, resp. udeliť vyššie spomenutý súhlas, nech láskavo kontaktujú tel. č. 0915 248 022.

                                                                                                    Za výbor: Ing. Vladislav Chaloupka, 25.1.2022

Príloha:  Súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z. z. vrátane IBANu (priklad)

 

 ÚHRADA DANE ZO SPOLOČNEJ NEHNUTEĽNOSTI V R. 2023

 RADY VLASTNÍKOM, KTORÍ HODLAJÚ PREVIESŤ PODIEL NA SPOLOČNEJ NEHNUTEĽNOSTI