Oznamy

PODMIENKY  SAMOVÝROBY A SAMOZBERU  PALIVOVÉHO  DREVA

 PODMIENKY SAMOVÝROBY A SAMOZBERU PALIVOVÉHO DREVA OD 1.2.2024

 

ÚHRADA  DANE  Z  POZEMKOV  SPOLOČNEJ  NEHNUTEĽNOSTI

Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva (skrátene PPS) oznamuje členom PPS, že podľa článku V ods. 1) Stanov PPS daň z pozemkov spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnom území Pernek, okrem prenajatých pozemkov, priznáva a vyrubenú daň uhrádza výbor z prostriedkov spoločenstva spoločne za všetkých podielnikov, vrátane neznámych a právnických osôb. Vzhľadom na skutočnosť, že v r. 2023 došlo ku zmenám spoločnej nehnuteľnosti vrátane jej vlastníctva, ktoré sú relevantné pre vyrubenie dane, výbor bude musieť podať do 31.1.2024 daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Vyrubenú daň na r. 2024 výbor samozrejme uhradí. Tento oznam sa týka parciel evidovaných na listoch vlastníctva č. 1420, 1731, 1732 a 2433 v katastrálnom území Pernek.

                                                                               Za výbor PPS: Ing. Vladislav Chaloupka, dňa 6.1.2024

 

ROZHODNUTIE O PRÁVE REŠTITUENTOV A DEDIČOV NA NÁHRADU

Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu Malacky vydal dňa 5.12.2023 Rozhodnutie zn. OU-MA-PLO-/000478-272/SIN o uplatnení nároku oprávnených osôb a dedičov zomrelých oprávnených osôb na náhradu u Slovenského pozemkového fondu. Rozhodnutie je priložené. O ďalšom postupe budem dotknuté osoby informovať na tejto stránke   po vykonaní ocenenia nehnuteľností, ktoré neboli vydané v reštitúcii.

                                                                                                  Ing. Vladislav Chaloupka, predseda, 21.12.2023

 Rozhodnutie o práve na náhradu

 

OBOZNÁMENIE S PODKLADMI ROZHODNUTIA PRED JEHO VYDANÍM

Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu Malacky vydal dňa 10.10.2023 Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním č. OU-MA-PLO-2023/000478-270. Oboznámenie vrátane identifikácií parciel je priložené. 

                                                                                                   Ing. Vladislav Chaloupka, predseda, 11.10.2023

 Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia

 Identifikácia parciel č.1

 Identifikácia parciel č.2

 Identifikácia parciel č.3

 

ZÁPIS  ROZHODNUTIA  O  REŠTITUČNOM  NÁROKU

Katastrálny odbor Okresného úradu Malacky zapísal dňa 26.7.2023 vlastnícke právo podľa Rozhodnutia zn. OU-MA-PLO 2023/000478-264/SIN vo veci reštitučného nároku na novozaložený list vlastníctva č. 2433, kat. územie Pernek.

                                                                                                     Ing. Vladislav Chaloupka, predseda, 27.7.2023

Príloha: Výpis z listu vlastníctva č. 2433

 

PRÁVOPLATNOSŤ  ROZHODNUTIA  O  REŠTITUČNOM  NÁROKU

S veľkým zadosťučinením oznamujem všetkým reštituentom, že dňa 31.5.2023 nadobudlo právoplatnosť ROZHODNUTIE Okresného úradu Malacky, pozemkového a lesného odboru, zn. OU-MA-PLO 2023/000478-264/SIN vo veci reštitučného nároku uplatneného dňa 31.12.1992 pod. č. j. 2570/92.

V dôsledku úspešnej reštitúcie sa výmera spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnom územi Pernek zväčší o vyše 77 ha, čo je nárast o viac ako polovicu doterajšej výmery. Jedná sa o lesné a poľnohospodárske pozemky nachádzajúce sa v lokalitách Heštún (JZ svah), Skalka a Lieština.

Reštitučný proces v prospech oprávnených osôb, ktorými sú poväčšine podielnici Perneckého pozemkového spoločenstva, nie je definitívne ukončený, pretože na ďalších pozemkoch podliehajúcich reštitučnému nároku boli zriadené neoprávnené stavby. Ale správny orgán vo veci koná, takže oprávnené osoby, resp. ich dediči, nebudú ukrátení na ich právach.

                                                                                                      Ing. Vladislav Chaloupka, predseda, 10.6.2023

 

PODMIENKY  SAMOZBERU  PALIVOVÉHO  DREVA

 PODMIENKY SAMOZBERU PALIVOVÉHO DREVA OD 23.9.2022

 

VÝPLATA  ALIKVOTNÝCH  ČIASTOK  Z  JEDNORAZOVEJ  NÁHRADY  ZA  ZRIADENIA  VECNÉHO  BREMENA

Pernecké pozemkové spoločenstvo vypláca podielnikom, ktorí sú evidovaní na liste vlastníctva č. 1420 pre katastrálne územie Pernek, alikvotné čiastky z jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena. Vecné bremeno zo zákona bolo zriadené na pozemkoch spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnom území Pernek, a to na parcelách registra C-KN parcel. č. 6080/1, 6080/52 a 6080/53 evidovaných na liste vlastníctva č. 1420 pre katastrálne územie Pernek. Vecné bremeno spočíva v obmedzení užívania dotknutých pozemkov kvôli ochrannému pásmu podzemného káblového NN (1 kV) distribučného vedenia.

Káblové vedenie vybudovala v r. 2021 Západoslovenská distribučná, a. s., ktorá je k takejto činnosti oprávnená. Pernecké pozemkové spoločenstvo uzatvorilo so Západoslovenskou distribučnou, a. s., dňa 5.4.2022 zmluvu o poskytnutí jednorazovej náhrady v celkovej sume 843,- €, ktorá bola na účet spoločenstva uhradená dňa 5.5.2022.

Výbor spoločenstva začal neodkladne poukazovať alikvotné čiastky z náhrady tým podielnikom, ktorí výboru oznámili svoje čísla účtov IBAN. Predseda spoločenstva hodlá zorganizovať v spolupráci so starostom Perneka a ďalšími spolupracujúcimi  osobami výplatu alikvotných čiastok v hotovosti tým podielnikom evidovaným na liste vlastníctva č. 1420 pre katastrálne územie Pernek, ktorí čísla účtov IBAN výboru zatiaľ neoznámili. Podrobnosti o výplate v hotovosti sledujte na webe spoločenstva, úradnej tabuli obce Pernek a vo vysielaní miestneho rozhlasu.                                                                                               Za výbor: Ing. Vladislav Chaloupka, 6.5.2022

Výplata alikvotných čiastok z jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena v hotovosti sa uskutočnila dňa 12.6.2022 v Kultúrnom dome v Perneku po skončení zasadnutia zhromaždenia Perneckého pozemkového spoločenstva. Celkom boli vyplatené alikvotné čiastky v sumárnej hodnote 52,44 €. Počnúc dňom 13.6.2022 sa výplata alikvotných čiastok z jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena realizuje výhradne prevodmi na oznámené čísla bankových účtov vo formáte IBAN. Výbor ďakuje za pochopenie.                                                                                                                                                                                     Za výbor: Ing. Vladislav Chaloupka, 18.6.2022

 

VÝPLATA  DIVIDEND  ZA  R.  2021

Pernecké pozemkové spoločenstvo vypláca podielnikom na základe rozhodnutia zhromaždenia dividendy za               r. 2021.

Termínom, kedy sa uskutočnila výplata dividend v hotovosti, bola sobota 15.1.2022. Miesto konania: Kultúrny dom v Perneku. Podielnikom boli v uvedenom termíne vyplatené dividendy v hotovosti v celkovej sume                  1 518,47 €.

Počnúc dňom 16.1.2022 vypláca výbor Perneckého pozemkového spoločenstva dividendy výhradne prevodom na účet.

Výbor upozorňuje podielnikov, že na výplatu dividend prevodom na účet je samozrejme potrebné, aby podielnik oznámil výboru číslo účtu vo formáte IBAN. Okrem toho je nevyhnutné, aby podielnik udelil spoločenstvu súhlas so spracovávaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Formulár tohto súhlasu bol priložený vo všetkých zásielkách, ktoré podielnici obdržali od výboru v novembri 2021 v súvislosti s korešpondenčným hlasovaním. Podielnici, ktorí predmetný písomný súhlas udelili, ale neuviedli číslo účtu, môžu oznámiť čísla svojich IBANov na mail. adr. vybor@pernecke-ps.sk. Podielnici, ktorí predmetný písomný súhlas neudelili, môžu použiť priložený formulár súhlasu a doručiť ho v písomnom vyhotovení na adresu Perneckého pozemkového spoločenstva. Podielnici, ktorým prislúcha dividenda v hodnote viac ako 10,00 €, ale pritom nehodlajú oznámiť výboru svoje číslo účtu, resp. udeliť vyššie spomenutý súhlas, nech láskavo kontaktujú tel. č. 0915 248 022.

                                                                                                    Za výbor: Ing. Vladislav Chaloupka, 25.1.2022

Príloha:  Súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z. z. vrátane IBANu (priklad)

 

PREVOD PODIELU NA SPOLOČNEJ NEHNUTEľNOSTI

 RADY VLASTNÍKOM, KTORÍ HODLAJÚ PREVIESŤ PODIEL NA SPOLOČNEJ NEHNUTEĽNOSTI