Nájomné zmluvy na pozemky spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnom území Pernek

 NÁJOMNÉ ZMLUVY NA POĽNOHOSPODÁRSKE POZEMKY

 NÁJOMNÉ ZMLUVY NA ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA

Členovia Perneckého pozemkového spoločenstva majú právo nahliadať do originálov nájomných zmlúv    a vyžiadať si ich kópie, a to na tel. č. 0915 248 022 alebo e-mailovej adr.: vybor@pernecke-ps.sk.

Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva eviduje viaceré žiadosti o nájom zastavaných plôch a nádvorí. Predmetné pozemky sa nachádzajú na parcelách, ktoré sú predmetom doteraz právoplatne neukončeného reštitučného konania č. j. 2570/92 vedeného Okresným úradom Malacky - odborom pozemkovým a lesným. K uzatvoreniu nájomných zmlúv k týmto pozemkom je možné pristúpiť až po ukončení reštitučného konania.