Pernecké pozemkové spoločenstvo

Pernecké pozemkové spoločenstvo (skrátene PPS) je spoločenstvom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnom území Pernek. PPS bolo založené v roku 2016 podľa zákona č. 97/2013 Z. z. Členmi PPS, takzvanými podielnikmi, sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. PPS je podnikateľským subjektom podľa § 2 ods. (2) písm. c) Obchodného zákonníka. PPS je právnickou osobou, ktorá sa okrem všeobecne záväzných právnych predpisov riadi Zmluvou o pozemkovom spoločenstve vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnom území Pernek a Stanovami Perneckého pozemkového spoločenstva. PPS je zapísané v registri pozemkových spoločenstiev Okresného úradu Malacky vo vložke č. R-0026/MA.

Spoločná nehnuteľnosť v katastrálnom území Pernek pozostáva z parciel, ktoré sú evidované Katastrálnym odborom Okresného úradu Malacky na listoch vlastníctva č. 1420, 1731 a 1732.

Celková výmera spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnom území Pernek je 135 ha, z toho tvorí 73 ha hospodársky les. Zvyšnú výmeru prevažne tvoria poľnohospodárske pozemky. Uvedené výmery nemusia byť konečné, nakoľko ešte nie sú právoplatne ukončené konania o uplatnených reštitučných nárokoch podľa zákonov č. 229/1991 Zb. a č. 503/2003 Z. z.

Predchádzajúce Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo v Perneku neprispôsobilo svoje právne pomery ustanoveniam zákona č. 97/2013 Z. z., a preto bolo ku dňu 1.7.2014 zrušené.

Na obnovení pozemkového spoločenstva v obci Pernek sa podieľali zástupcovia právnických osôb, ktoré sú spoluvlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti v katastrálnom území Pernek, a to: URBICOM, a. s., Bratislava a AGROPARTNER, spol. s r. o., Plavecké Podhradie. Okrem nich prispeli ku znovuzaloženiu pozemkového spoločenstva aj drobní vlastníci spoločnej nehnuteľnosti združení v Perneckom pozemkovom občianskom združení, Pernek, ktorých zastupovali členovia výboru tohto združenia.

Na rokovaní vyššie uvedených zainteresovaných právnických osôb konanom v zasadačke Obecného úradu v Perneku dňa 23.4.2015 bol ustanovený za účasti zástupcu Slovenského pozemkového fondu prípravný výbor  pozemkového spoločenstva, ktorý sa ujal organizácie ustanovujúceho zhromaždenia a prípravy návrhov zmluvy o spoločenstve a stanov Perneckého pozemkového spoločenstva.

Ustanovujúce zhromaždenie Perneckého pozemkového spoločenstva zasadalo v zmysle § 15 ods. (2) zákona č. 97/2013 Z. z. formou dvoch  čiastkových schôdzí.

Prvá čiastková schôdza Perneckého pozemkového spoločenstva sa uskutočnila dňa 16.12.2015 v zasadačke Obecného úradu v Perneku. Zúčastnili sa jej predovšetkým právnické osoby, ktoré sú podielnikmi, a zástupca Slovenského pozemkového fondu.

Druhá čiastková schôdza Perneckého pozemkového spoločenstva sa uskutočnila dňa 31.1.2016 v sále Kultúrneho domu v Perneku. Na túto schôdzu boli pozvaní podielnici – fyzické osoby.

Na ustanovujúcom zhromaždení boli zákonom stanovenou nadpolovičnou väčšinou hlasov schválené základné dokumenty Perneckého pozemkového spoločenstva a zvolení členovia výboru a dozornej rady spoločenstva. O založení spoločenstva a voľbe členov orgánov spoločenstva boli vyhotovené notárske zápisnice.

Okrem toho ustanovujúce zhromaždenie schválilo uznesenie o záležitostiach, ktoré spoločenstvo bolo nevyhnutné vykonať, ako spôsob hospodárenia spoločenstva, špecifické úkony vyplývajúce z aktuálneho plánu starostlivosti o les, o prenájmoch, o spôsobe vyriešenia situácie v súvislosti s ťažbou a podobne.

Pernecké pozemkové spoločenstvo bolo zapísané do registra pozemkových spoločenstiev Okresného úradu Malacky dňa 10.8.2016. Tento deň je dňom vzniku Perneckého pozemkového spoločenstva.