Iné zmluvy

 ZMLUVY O DIELO

 ZVYŠNÉ OBCHODNÉ ZMLUVY

Členovia Perneckého pozemkového spoločenstva majú právo nahliadať do originálov obchodných zmlúv, obdržaných faktúr a potvrdení o úhradách a vyžiadať si ich kópie, a to na tel. č. 0915 248 022 alebo e-mailovej adr.: vybor@pernecke-ps.sk.

Na webovej stránke sa priebežne pracuje.